Regulamin warsztatów organizowanych przez: Mobilna PSYchodnia Wychowawcza, Czarne Podniebienie oraz Spod Znaku Psa

 1. Organizatorzy zobowiązują się do rzetelnego przeprowadzenia wszystkich spotkań (zwanych dalej Zajęciami), przewidzianych w programie warsztatów/seminarium.
 2. Zajęcia mogą odbywać się na terenie ogólnodostępnym, nieogrodzonym, a Organizatorzy nie gwarantują, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych. Uczestnik decyduje się na udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
 3. Przed zajęciami pies powinien być wypoczęty i zmotywowany do pracy, a jego potrzeby fizjologiczne zaspokojone. Jednak jest wskazane niekarmienie psa co najmniej 5 godzin przed zajęciami.
 4. Pies musi posiadać komplet szczepień (nie dotyczy szczeniąt do 4 mies. życia) oraz być zabezpieczony przeciwko pasożytom. Uczestnik przychodzący na pierwsze zajęcia Szkolenia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Organizatorom książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przekazać informacje na temat aktualnego stanu zdrowia psa oraz dolegliwości mogących mieć wpływ na zachowanie się psa, jego samopoczucie i dobrostan, a w szczególności o alergiach pokarmowych, zdiagnozowanych chorobach, urazach, zwyrodnieniach i przebytych zabiegach. Jeżeli Instruktor prowadzący Zajęcia zaobserwuje u psa objawy świadczące o bólu, stresie czy chorobie, ma prawo do niedopuszczenia psa do uczestnictwa w zajęciach lub do przerwania zajęć.
 6. Psy chore lub bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym są wykluczone z zajęć na czas niedyspozycji.
 7. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania zajęć do trzymania psa na uwięzi (smyczy, lince).
 8. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety – wywiadu behawioralnego przed rozpoczęciem warsztatów/seminarium. Ankieta zostanie udostępniona uczestnikowi on-line poprzez wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji uczestnika.
 9. Uczestnicząc w szkoleniu Uczestnik decyduje się na metody pracy trenerów i nie podważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji.
 10. Podczas zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania agresywne Uczestnika wobec psa.
 11. Na zajęcia Uczestnik przychodzi z zapasem atrakcyjnych dla psa smakołyków, z zabawkami (szarpak, piłka ze sznurkiem), z miską z wodą, woreczkami na nieczystości i długą (min. 5m) linką treningową. Organizator może także wskazać inne wyposażenie niezbędne na zajęciach takie jak np. kocyk, gwizdek czy kliker.  O konieczności zabrania dodatkowego wyposażenia Organizator poinformuje uczestnika przed warsztatami/seminarium.
 12. Pies na zajęcia wprowadzany jest na dobrze dopasowanej, bezpiecznej obroży i smyczy o dł. 2,5-3 m, smycz nie może być automatyczna i amortyzowana, psy agresywne obowiązkowo powinny być wprowadzane w kagańcu.
 13. Podczas Zajęć Uczestnik stosuje się do zaleceń Instruktora oraz asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 14. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. W kursie jako osoba szkoląca może brać udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna i po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów/seminarium.
 15. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autorów jest zabronione.
 16. W trakcie całego szkolenia obowiązuje zakaz rejestracji audiowizualnej przez wszystkich Uczestników kursu – zarówno uczestników z psami jak i obserwatorów. W przypadku próby rejestracji Organizator może usunąć Uczestnika Szkolenia bez zwrotu kosztów.
 17. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęć oraz filmów) w związku z udziałem w kursie, chyba że w dniu rozpoczęcia zajęć zgłosi trenerowi brak takiej zgody.
 18. Warsztaty/seminarium sprzedawane są w całości, a poszczególne zajęcia stanowią jego integralną część, chyba, że organizator umożliwi osobną rejestrację na poszczególne części. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z wyznaczonymi terminami.
 19. Uczestnik sprząta nieczystości po swoim psie.
 20. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia, zajęcia będą trwać przez pozostałą część czasu przeznaczonego na dane spotkanie z uczestnikiem.
 21. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty zgodnie z informacją przesłaną przez organizatora szkolenia.
 22. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty i godziny warsztatów/seminarium. Szkoła zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia.  W przypadku odwołania szkolenia uczestnik otrzymuje zwrot kosztów; w przypadku zmiany terminu uczestnik otrzyma zwrot kosztów jeśli termin nie zostanie przez niego zaakceptowany.
 23. Szkoła nie zwraca pieniędzy za przerwane szkolenie po jego rozpoczęciu z woli uczestnika.
 24. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części wpłaty dotyczącej zajęć, na których nie był on obecny z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników kursu i ich psów, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Szkoły o występowaniu u swojego psa zachowań agresywnych wobec ludzi i/lub psów (jeśli takie zachowania mają miejsce), w tym o możliwości pogryzienia. W przypadku zatajenia takiej informacji Uczestnik i jego pies nie będą mogli brać udziału w zajęciach, a wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.
 26. Należy pamiętać, że to przewodnik jest trenerem swojego psa. Od ilości i jakości wspólnych ćwiczeń zależy poziom wyszkolenia psa. Samo uczestnictwo w Zajęciach nie gwarantuje wyszkolenia psa.
 27. Zażalenia uczestnik kursu składa Organizatorom prowadzącym szkolenie przed rozpoczęciem zajęć lub po zakończeniu, nie w trakcie ich trwania.
 28. Jeden Uczestnik może wziąć udział w kursie z nie więcej niż jednym psem.
 29. W trakcie kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Na terenie szkolenia mogą przebywać wyłącznie osoby trzeźwe, a w razie ujawnienia nietrzeźwości Uczestnik zostaje usunięty ze szkolenia bez możliwości zwrotu kosztów
 30. Uczestnik w całości odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa na rzecz innych osób lub zwierząt.
 31. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu mogą skutkować usunięciem Uczestnika ze Szkolenia.