Regulamin uczestnictwa w kursach stacjonarnych

 1. Szkoła Spod Znaku Psa (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia wszystkich spotkań (zwanych dalej Zajęciami), przewidzianych w programie kursu.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym, nieogrodzonym, a Szkoła nie gwarantuje, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych. Uczestnik decyduje się na udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
 3. Przed zajęciami pies powinien być wypoczęty i zmotywowany do pracy, a jego potrzeby fizjologiczne zaspokojone. Jednak jest wskazane niekarmienie psa co najmniej 5 godzin przed zajęciami.
 4. Pies musi posiadać komplet szczepień (nie dotyczy szczeniąt do 4 mies. życia) oraz być zabezpieczony przeciwko pasożytom. Uczestnik przychodzący na pierwsze zajęcia Szkolenia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przekazać informacje na temat aktualnego stanu zdrowia psa oraz dolegliwości mogących mieć wpływ na zachowanie się psa, jego samopoczucie i dobrostan, a w szczególności o alergiach pokarmowych, zdiagnozowanych chorobach, urazach, zwyrodnieniach i przebytych zabiegach. Jeżeli Instruktor zaobserwuje u psa objawy świadczące o bólu, stresie czy chorobie, ma prawo do przerwania zajęć oraz uzgodnienia z Uczestnikiem innego terminu Szkolenia.
 6. Psy chore lub bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym są wykluczone z zajęć na czas niedyspozycji.
 7. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania zajęć do trzymania psa na uwięzi (smyczy, lince).
 8. Psy agresywne, z zaburzeniami socjalizacyjnymi, behawioralnymi, reaktywne, na zajęcia grupowe przyjmowane są po wcześniejszej konsultacji behawioralnej.
 9. Uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez Szkołę, Uczestnik decyduje się na metody pracy jej trenerów i nie podważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji.
 10. Podczas zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania agresywne Uczestnika wobec psa.
 11. Zalecamy, żeby z psem na zajęcia przychodziła ta sama osoba, która będzie odpowiedzialna za cały proces nauki, jednak w zajęciach może uczestniczyć więcej osób.
 12. Na zajęcia Uczestnik przychodzi z zapasem atrakcyjnych dla psa smakołyków, z zabawkami (szarpak, piłka ze sznurkiem), z miską z wodą, woreczkami na nieczystości i długą (min. 5m) linką treningową. Instruktor może także wskazać inne wyposażenie niezbędne na zajęciach takie jak: kocyk, gwizdek czy kliker.  O konieczności zabrania dodatkowego wyposażenia Instruktor poinformuje z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 13. Pies na zajęcia wprowadzany jest na dobrze dopasowanej, bezpiecznej obroży i smyczy o dł. 2-3 m, smycz nie może być automatyczna ani amortyzowana, psy agresywne obowiązkowo powinny być wprowadzane w kagańcu.
 14. Podczas Zajęć Uczestnik stosuje się do zaleceń Instruktora oraz asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 15. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. W kursie jako osoba szkoląca może brać udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna i po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą jeszcze przed rozpoczęciem kursu.
 16. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autorów jest zabronione.
 17. Kurs sprzedawany jest w całości, a poszczególne zajęcia stanowią jego integralną część. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonymi terminami.
 18. Uczestnik sprząta nieczystości po swoim psie.
 19. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia, zajęcia będą trwać maksymalnie przez pozostałą część czasu przeznaczonego na dane spotkanie.
 20. Program kolejnych zajęć wynika konsekwentnie z poprzednich, dlatego ważnym jest odrabianie „zadań domowych”, przeprowadzanie regularnych, codziennych treningów i stosowanie się do zaleceń trenera.
 21. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem. Na pierwszych zajęciach należy okazać dowód opłaty za kurs, lub przesłać go pocztą e-mail przed rozpoczęciem kursu.
 22. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty i godziny zajęć. W przypadku zmiany daty konkretnego spotkania zajęcia przesuwają się. Szkoła zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia.  W przypadku odwołania całego kursu, uczestnik otrzymuje zwrot kosztów lub może pozostawić opłatę na rzecz kolejnego terminu szkolenia.
 23. W przypadku przerwania kursu przez uczestnika z przyczyn losowych (choroba psa, choroba Uczestnika), może on dokończyć kurs w innym terminie w ciągu 6 miesięcy. W przypadku braku możliwości dokończenia szkolenia ze względu na długotrwałą chorobę uczestnika, psa lub śmierć zwierzęcia, uczestnik otrzyma częściowy zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia proporcjonalnie do ceny szkolenia i liczby zajęć, które obejmuje szkolenie.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników kursu i ich psów, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Szkoły o występowaniu u swojego psa zachowań agresywnych wobec ludzi i/lub psów (jeśli takie zachowania mają miejsce), w tym o możliwości pogryzienia. W przypadku zatajenia takiej informacji Uczestnik i jego pies nie będą mogli brać udziału w zajęciach, a wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.
 25. Należy pamiętać, że to przewodnik jest trenerem swojego psa. Od ilości i jakości wspólnych ćwiczeń zależy poziom wyszkolenia psa i jego posłuszeństwo. Samo uczestnictwo w Zajęciach nie gwarantuje wyszkolenia psa.
 26. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania z psem wskazanych przez Instruktora ćwiczeń w celu utrwalania przekazywanych na zajęciach umiejętności.
 27. Zażalenia uczestnik kursu składa Instruktorowi prowadzącemu kurs szkolenia przed rozpoczęciem zajęć lub po zakończeniu, nie w trakcie.
 28. Terminy spotkań szkoleniowych są indywidualnie uzgadniane z Instruktorem, z wyłączeniem zajęć grupowych dla których zajęcia odbywają się cyklicznie w określonych z góry terminach.
 29. Termin kolejnego spotkania indywidualnego jest ustalany na danym spotkaniu lub przekazywany w wiadomości e-mail po spotkaniu. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia terminu w czasie 48 godzin. W innym wypadku uczestnik jest zobowiązany do ustalenia z instruktorem innego terminu kolejnego spotkania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 30. Szkolenie indywidualne powinno zostać zrealizowane w czasie: 1 zajęcia tygodniowo + 2 tygodnie. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się w określonym czasie z winy Uczestnika, lekcja przepada, a uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów. Wyjątek stanowią przyczyny losowe takie jak choroba psa lub uczestnika.
 31. W przypadku odwołania zajęć przez Instruktora z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia przesuwane są na kolejny uzgodniony termin.
 32. Jeden Uczestnik może wziąć udział w kursie z nie więcej niż jednym psem.
 33. Uczestnik w całości odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa na rzecz innych osób lub zwierząt.
 34. Uczestnik, który narusza warunki niniejszego Regulaminu może zostać usunięty z kursu. W takim wypadku uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia proporcjonalnie do ceny kursu i liczby przewidzianych zajęć.