Regulamin konsultacji behawioralnej

 1. Szkoła Spod Znaku Psa (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia konsultacji behawioralnej/treningowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym, nieogrodzonym, a Szkoła nie gwarantuje, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych. Uczestnik decyduje się na udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie miasta Wrocławia w miejscu wskazanym przez Szkołę.
 4. Przed zajęciami pies powinien być wypoczęty i zmotywowany do pracy, a jego potrzeby fizjologiczne zaspokojone. Jednak jest wskazane niekarmienie psa co najmniej 5 godzin przed zajęciami.
 5. Pies musi posiadać komplet szczepień (nie dotyczy szczeniąt do 4 mies. życia) oraz być zabezpieczony przeciwko pasożytom. Uczestnik przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami.
 6. Uczestnik zobowiązany jest przekazać informacje na temat aktualnego stanu zdrowia psa oraz dolegliwości mogących mieć wpływ na zachowanie się psa, jego samopoczucie i dobrostan, a w szczególności o alergiach pokarmowych, zdiagnozowanych chorobach, urazach, zwyrodnieniach i przebytych zabiegach. Jeżeli Instruktor zaobserwuje u psa objawy świadczące o bólu, stresie czy chorobie, ma prawo do przerwania zajęć oraz uzgodnienia z Uczestnikiem innego terminu.
 7. Psy chore lub bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym są wykluczone z zajęć na czas niedyspozycji.
 8. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania zajęć do trzymania psa na uwięzi (smyczy, lince).
 9. Psy agresywne w trakcie zajęć obowiązkowo muszą mieć założony bezpieczny kaganiec umożliwiający otwarcie pyska i dyszenie.
 10. Uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez Szkołę, Uczestnik decyduje się na metody pracy jej trenerów i nie podważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji.
 11. Podczas zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania agresywne Uczestnika wobec psa.
 12. Zalecamy, żeby z psem na zajęcia przychodziła ta sama osoba, która będzie odpowiedzialna za cały proces szkolenia, jednak w zajęciach może uczestniczyć więcej osób.
 13. Na zajęcia Uczestnik przychodzi z zapasem atrakcyjnych dla psa smakołyków, z zabawkami (szarpak, piłka ze sznurkiem), z miską z wodą, woreczkami na nieczystości i długą (min. 5m) linką treningową oraz – jeśli to konieczne – kagańcem.  Instruktor może także wskazać inne wyposażenie niezbędne na zajęciach.  O konieczności zabrania dodatkowego wyposażenia Instruktor poinformuje z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 14. Pies na zajęcia wprowadzany jest na dobrze dopasowanej, bezpiecznej obroży i smyczy o dł. 2-2,5 m, smycz nie może być automatyczna, nie amortyzowana.
 15. Podczas Zajęć Uczestnik stosuje się do zaleceń Instruktora oraz asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 16. Konsultacja przeznaczona jest dla osób dorosłych. W zajęciach jako osoba szkoląca może brać udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna i po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą jeszcze przed rozpoczęciem kursu.
 17. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autorów jest zabronione.
 18. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęć oraz filmów) w związku z udziałem w kursie, chyba że w dniu rozpoczęcia zajęć zgłosi trenerowi brak takiej zgody.
 19. Konsultacja obejmuje dwa spotkania. Spotkania stanowią integralną całość konsultacji i nie stanowią dwóch odrębnych usług.
 20. Maksymalny czas między pierwszym a drugim spotkanie to 30 dni. Termin drugiego spotkania jest ustalany na pierwszym spotkaniu. W innym wypadku uczestnik jest zobowiązany do ustalenia z instruktorem terminu drugiego spotkania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, ale tak, by termin ten nie przekraczał 30 dni od daty pierwszego spotkania.
 21. W przypadku, gdy drugie spotkanie nie odbędzie się w terminie 30 dni od pierwszego spotkania z przyczyn niezależnych od Szkoły, a wyłącznie z woli uczestnika, przepada. Uczestnikowi nie przysługuje całkowity lub częściowy zwrot kosztów konsultacji.
 22. W przypadku choroby psa lub uzasadnionej sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnictwo w drugim spotkaniu, spotkanie może być przełożone na innym termin, jednak nie później, niż w terminie 60 dni od pierwszego spotkania.
 23. Uczestnik sprząta nieczystości po swoim psie.
 24. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia, zajęcia będą trwać przez pozostałą część czasu przeznaczonego na dane spotkanie.
 25. Czas jednego spotkania to 60 minut.
 26. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia on-line ankiety-wywiadu behawioralnego stanowiącej integralną część konsultacji. Link do ankiety uczestnik otrzymuje po rejestracji na konsultację.
 27. Termin pierwszego spotkania jest ustalany po dokonaniu opłaty za konsultację.
 28. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem. Na pierwszych zajęciach należy okazać dowód opłaty za kurs, lub przesłać go pocztą e-mail przed rozpoczęciem kursu.
 29. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty i godziny zajęć. W przypadku zmiany daty konkretnego spotkania zajęcia przesuwają się. Szkoła zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestnika.
 30. W dniu pierwszego spotkania usługa szkoleniowa zostaje uznana za wykonaną, a co za tym idzie uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 31. Należy pamiętać, że to przewodnik jest trenerem swojego psa. Od ilości i jakości wspólnych ćwiczeń zależy poziom wyszkolenia psa i jego posłuszeństwo. Samo uczestnictwo w Zajęciach nie gwarantuje wyszkolenia psa.
 32. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania z psem wskazanych przez Instruktora ćwiczeń w celu utrwalania przekazywanych na zajęciach umiejętności.
 33. Terminy spotkań szkoleniowych są indywidualnie uzgadniane z Instruktorem, z wyłączeniem zajęć grupowych dla których zajęcia odbywają się cyklicznie w określonych z góry terminach.
 34. W przypadku odwołania zajęć przez Instruktora z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia przesuwane są na kolejny uzgodniony termin.
 35. Uczestnik w całości odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa na rzecz innych osób lub zwierząt.
 36. Uczestnik, który narusza warunki niniejszego Regulaminu może zostać usunięty z zajęć. W takim wypadku uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia proporcjonalnie do ceny konsultacji i liczby przewidzianych zajęć.