Regulamin konsultacji mentoringowej

 1. Szkoła Spod Znaku Psa (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia konsultacji mentoringowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
 2. Konsultacja przeznaczona jest dla osób aktywnie zajmujących się pracą z psami.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autorów jest zabronione.
 4. Konsultacja mentoringowa obejmuje dwa spotkania online. Spotkania stanowią integralną całość i nie stanowią odrębnych usług.
 5. Maksymalny czas między kolejnymi spotkaniami to 4 tygodnie.
 6. W przypadku, gdy kolejne spotkanie nie odbędzie się w terminie 4 tygodni od poprzedniego spotkania z przyczyn niezależnych od Szkoły, a wyłącznie z woli uczestnika, przepada. Uczestnikowi nie przysługuje całkowity lub częściowy zwrot kosztów konsultacji.
 7. Termin kolejnego spotkania jest ustalany na danym spotkaniu lub przekazywany w wiadomości e-mail. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia terminu w czasie 48 godzin. W innym wypadku uczestnik jest zobowiązany do ustalenia z instruktorem innego terminu kolejnego spotkania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, ale tak, by termin ten nie przekraczał 4 tygodni od daty pierwszego spotkania.
 8. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia, spotkanie będzie trwać przez pozostałą część przeznaczonego czasu.
 9. Czas jednego spotkania to nie dłużej niż 45 minut.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania drogą e-mail informacji w jakim zakresie ma odbyć się konsultacja mentoringowa – przekazuje tematykę, zagadnienia i problemy do omówienia. Informacja ta powinna zostać przesłana nie później niż na 3 dni przed pierwszym spotkaniem. Na dodatkowe pytania uczestnik powinien odpowiedzieć niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przed spotkaniem.
 11. Termin pierwszego spotkania jest ustalany po dokonaniu opłaty za konsultację.
 12. Opłaty za konsultację dokonuje się przelewem.
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty i godziny zajęć. W przypadku zmiany daty konkretnego spotkania zajęcia przesuwają się. Szkoła zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestnika.
 14. W dniu pierwszego spotkania usługa szkoleniowa zostaje uznana za wykonaną, a co za tym idzie uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 15. Należy pamiętać, że to Uczestnik jest  w całości jest odpowiedzialny za prowadzenie swojego biznesu i współpracę z klientami. Samo uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje polepszenia jakości usług.
 16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że rezultaty konsultacji mentoringowej są uzależnione wyłącznie od jego pracy i indywidualnych praktyk stosowanych we współpracy z klientem.
 17. Szkoła Spod Znaku Psa nie zajmuje się psimi sportami i w tym zakresie nie prowadzi konsultacji mentoringowych.
 18. Uczestnik biorąc udział w konsultacji mentoringowej przyjmuje warunki niniejszego regulaminu.